HEVİ LGBTİ+ KVKK AYDINLATMA METNİ

HAK, EŞİTLİK, VAROLUŞ İÇİN LEZBİYEN GEY, BİSEKSÜEL,

TRANSSEKSÜEL, İNTERSEKSÜEL DERNEĞİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATILMA VE AÇIK RIZA METNİ

Hak, Eşitlik, Varoluş İçin Lezbiyen Gey, Biseksüel, Transseksüel, İnterseksüel Derneği (HEVİ LGBTİ+) paydaşlarına ait çeşitli kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak, veri sorumlusu sıfatıyla Dernekler Kanunu çerçevesinde faaliyet gösteren HEVİ LGBTİ+ Derneği tarafından işlenmektedir. Kişisel verilerin işleme amacı, şekli ve aktarım durumu aşağıda açıklanmıştır.

Tanımlar

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Metni’nde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kanun (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Dernek: Hak, Eşitlik, Varoluş İçin Lezbiyen Gey, Biseksüel, Transseksüel, İnterseksüel Derneği’ni,

Etkinlik, Derneğintek başına veya partnerlerle birlikte derneğin organizasyonunun parçası olduğu faaliyetleri,

Veri Sahibi: Dernek tarafından tek başına veya partnerlerle ortak etkinliklere katılan, dernekten danışmanlık talebinde bulunan kişileri,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Derneği,

Metin: İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ni

ifade eder.

  1. Veri Sorumlusu

KVKK uyarınca Üye ve/veya Veri Sahibi olarak DERNEK ile paylaştığınız kişisel verileriniz; Veri Sorumlusu tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.

  • Kişisel Verilerin Toplanması Yöntemi, Amacı ve Hukuki Sebebi

2.1. Kişisel verileriniz, dernek tarafından, dernek üyeliğinden kaynaklanan yasal zorunluluklar, dernekle yaptığınız sözleşmelerin ifası için, dernekle yaptığınız iş sözleşmesinin ifası için, dernek organlarına seçilmenizden kaynaklı talep edilen yasa gereği zorunlu bilgiler, dernek etkinliklerine katılım durumunuzda sizinle iletişimi sürdürmemizi istemeniz veya etkinliği fonlayan kuruluşlarla yapılan sözleşmenin ifası amacı ile katılım durumunuzu belgelemek, dernek yayın organlarına yazı vermek, dernek tarafından desteklenen web sitesinde ve sosyal medya hesaplarındaki yayın faaliyetlerinin ifade özgürlüğü kapsamında sürdürülmesi, konaklamalı ve/veya uzaktan katılım gösterilen etkinliklerde konaklama ve ulaşım sözleşmelerinin kurulabilmesi için, hukuki danışmanlık desteklerinde yasal yönlendirmelerin uygun bir şekilde yapılabilmesi için, dernekle imzalamış olduğunuz vekalet, istisna, eser, ortaklık sözleşmelerinin kurulabilmesi ve ifa edilebilmesi için alınmaktadır.

2.2. Hiçbir biçimde özel nitelikte kişisel veri talep edilmemektedir. Etkinlik sırasında talep edilen bilgiler isim – soy isim, telefon numarası, mail adresi ile sınırlıdır. Etkinliğe eğitmen veya katılımcı olarak katılanlardan bu bilgilerin yanısıra ödemeye esas bilgiler ile uçuş ve konaklama talebi varsa, bu hizmetlerin temin edilmesi için öğrenilmesi zorunlu bilgiler de alınabilmektedir.

2.3. Bunun yanı sıra etkinlikte, önceden sözlü