ﭼﺷم اﻧداز

ﭼﺷم اﻧداز ﻣﺎ: زﻧدﮔﯽ ﻣﺷﺗرک و آزادﻧﮫ در ﻓﺿﺎﯾﯽ ﻋﺎری از ﺟﻧﺎﯾﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺑﻌﯾض و ﻧﻔرت از اﻓراد ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﻣﺎﯾﻼت ﺟﻧﺳﯽ و ھوﯾت ﺟﻧﺳﯽ و رﻋﺎﯾت ﺣﻘوق ھﻣﺳﺎن ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ وﯾژه ﺣﻖ اداﻣﮫ ﺣﯾﺎت ﭼﺷم اﻧدازﻣﺎ اﺳت.