آیا می خواهید داوطلب شوید؟

اﻧﺟﻣن ھوی ال ﺟﯽ ﺑﯽ ﺗﯽ آی ﭘﻼس ﺧواﺳﺗﺎر ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ و اﻗدام ﻋﻠﯾﮫ ﺗﺑﻌﯾض ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ، ھﻣﺟﻧس ﮔرا ھراﺳﯽ، ﺗرﻧس
ھراﺳﯽ، دوﺟﻧس ﮔرا ھراﺳﯽ، ﻧظﺎﻣﯽ ﮔری، ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ھراﺳﯽ، ﻧﻔرت و ﺗﺑﻌﯾض اﺳت. ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ﮐﮫ ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ “ Gezi“ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧود را آﻏﺎز ﮐرد، در ﻣرﺣﻠﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﺑﻧﯾﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷد. ﺟﻧﺑش ﻣﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ اﻧﺟﻣن ﺷد، ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﻣﺗﻌددی را ﺗرﺗﯾب داد. ﺑﮫ وﯾژه، ھدف رﺳﺎﻧدن ﺻدای زﻧداﻧﯾﺎن و ﭘﻧﺎھﺟوﯾﺎن و دﯾﮕر اﻗﺷﺎر ال ﺟﯽ ﺑﯽ ﺗﯽ پ آی ﭘﻼس ﺑﮫ اﻓﮑﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ﺑود. ﮐﻠﯾﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﻣذﮐور ﺑﺎ ﮐﻣﮏ و ھﻣﯾﺎری داوطﻠﺑﯾن اﻧﺟﻣن اﻧﺟﺎم ﺷد.

در طول اﯾن ﻣﺳﯾر ، اﻧﺟﻣن ھوی ال ﺟﯽ ﺑﯽ ﺗﯽ آی ﭘﻼس ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺟذب داوطﻠﺑﯾن اﺳت ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﻓوق اﻟذﮐر را اداﻣﮫ داده و ﺻدای ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﻧﻔرت را ﺑﮕوش ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﺑرﺳﺎﻧد.

ﻣﺎ در ﺗﻣﺎﻣﯽ زﻣﯾﻧﮫھﺎ ﺑﮫ ﺟذب داوطﻠﺑﯾن ﻧﯾﺎز دارﯾم. ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﻣﻧظور ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣطﺎﻟﻌﺎت آﮐﺎدﻣﯾﮏ، ﻧظﺎرت و ﮔزارش ﻧﻘض ﺣﻘوق، ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﮔراﻓﯾﮑﯽ و ﺗﮭﯾﮫ وب ﺳﺎﯾت، ھﻣﮑﺎری در ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ و ﯾﺎ اﮔر ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی دﯾﮕری ﻏﯾر از ﻣوارد ذﮐر ﺷده ﻣﺛﻣر ﺛﻣر واﻗﻊ ﺧواھد ﺷد ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد و ﻧﻘطﮫ ﻧظرات ﺧود را ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﯾﺎن ﺑﮕذارﯾد.