زش ھﺎی ﻣﺎ:

 اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﺎھﻤﺴﺎﻧﯽ ھﮋﻣﻮﻧﯿﮏ و ﭘﺪرﺳﺎﻻری ﺑﮫ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻘﺪور ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
٢. اﻧﺟﻣن ھوی ال ﺟﯽ ﺑﯽ ﺗﯽ آی ﭘﻼس ﻓﺿﺎی اﻣﻧﯽ ﺑرای ال ﺟﯽ ﺑﯽ ﺗﯽ آی ﭘﻼس ھﺎ در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن و ﺑﮫ وﯾژه در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ

اﺳت.

٣. در اﻧﺠﻤﻦ ھﻮی ال ﺟﯽ ﺑﯽ ﺗﯽ ﭘﻼس ھﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ، ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ، ﮐﻨﺶ ﺟﻨﺴﯽ، ﺟﻨﺴﯿﺖ/ﺑﯽ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ھﯿﭻ ﻓﺮدی ﻗﺎﺑﻞ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ھﯿﭻ ﮐﺲ را ﻧﻤﯽ آی ﺗﻮان وادار ﮐﺮد ﮐﮫ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﻧﻘﻄﮫ ﻧﻈﺮ و اﻓﮑﺎر ﺧﻮد را اظﮭﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۴. در اﻧﺠﻤﻦ ھﻮی ال ﺟﯽ ﺑﯽ ﺗﯽ آی ﭘﻼس ھﻤﮫ اﻓﺮاد از ﻧﻈﺮ زﺑﺎن، ﻟﮭﺠﮫ، ﺗﻠﻔﻆ، ﻧﮋاد، رﻧﮓ، ﺟﻨﺴﯿﺖ، ﺑﯽ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ، طﺮز ﺗﻔﮑﺮ، اﻋﺘﻘﺎد، ﻣﺬھﺐ، ﻓﺮﻗﮫ، ﺳﻦ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ھﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ ھﻤﮫ از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮق ﯾﮑﺴﺎن و ﺑﺮاﺑﺮ ھﺴﺘﻨﺪ.
۵. اﻧﺠﻤﻦ ھﻮی ال ﺟﯽ ﺑﯽ ﺗﯽ آی ﭘﻼس ﻣﺎورای ﯾﮏ ﺣﺰب و ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺖ.
۶. اﻧﺠﻤﻦ ھﻮی ال ﺟﯽ ﺑﯽ ﺗﯽ آی ﭘﻼس ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﭼﻨﺪ زﺑﺎﻧﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
٧. اﻧﺠﻤﻦ ھﻮی ال ﺟﯽ ﺑﯽ ﺗﯽ آی ﭘﻼس ﻣﺨﺎﻟﻒ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻧﻮع ﮔﺮاﯾﯽ اﺳﺖ.
٨. اﻧﺠﻤﻦ ھﻮی ال ﺟﯽ ﺑﯽ ﺗﯽ آی ﭘﻼس ﺿﺪ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ.
٩. اﻧﺠﻤﻦ ھﻮی ال ﺟﯽ ﺑﯽ ﺗﯽ آی ﭘﻼس ازﻋﺪم ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻨﮫھﺎ )ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﻋﺎطﻔﯽ، ﮐﻼﻣﯽ و ﻏﯿﺮه( ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ

ﮐﻨﺪ.

١٠. اﻧﺠﻤﻦ ھﻮی ال ﺟﯽ ﺑﯽ ﺗﯽ آی ﭘﻼس ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ را در ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﺧﻮد ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ.
١١. اﻧﺠﻤﻦ ھﻮی ال ﺟﯽ ﺑﯽ ﺗﯽ آی ﭘﻼس از اﻋﻤﺎل و ﮔﻔﺘﻤﺎن ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ و ﺗﻮھﯿﻦ آﻣﯿﺰ در ﺧﺼﻮص وﯾﮋﮔﯽھﺎی

ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻣﮭﺎرت ھﺎی ارﺗﺒﺎطﯽ اﻓﺮاد اﻣﺘﻨﺎء ﻣﯽورزد.

١٢. اﻧﺠﻤﻦ ھﻮی ال ﺟﯽ ﺑﯽ ﺗﯽ آی ﭘﻼس ﺑﮫ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﺎص ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﯽ

ﺷﻮد ﺗﻤﺎم ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺧﺬ اﮐﺜﺮﯾﺖ آرا و ﺗﺒﺎدل و اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

١٣. اﻧﺠﻤﻦ ھﻮی ال ﺟﯽ ﺑﯽ ﺗﯽ آی ﭘﻼس اﺻﻞ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ را ﺳﺮﻟﻮﺣﮫ ی ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
١۴. اﻧﺠﻤﻦ ھﻮی ال ﺟﯽ ﺑﯽ ﺗﯽ آی ﭘﻼس ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺧﻮد را ھﺮﮔﺰ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ. ١۵. اﻧﺠﻤﻦ ھﻮی ال ﺟﯽ ﺑﯽ ﺗﯽ آی ﭘﻼس از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد، از روش اﺳﺘﻘﺒﺎل و اﻣﮑﺎن اﺟﺮای اﻓﮑﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ. ١۶. اﻧﺠﻤﻦ ھﻮی ال ﺟﯽ ﺑﯽ ﺗﯽ آی ﭘﻼس ﺑﺤﺚ و ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ در ﺧﺼﻮص اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ھﻤﻮاره ﻣﯿﺴﺮ

ﻣﯽداﻧﺪ.