KVKK

بر اساس ماده شماره6698 قانون حمایت از اطلاعات شخصی متن شفاف سازی و رضایتنامه در رابطه با اطلاعات شخصی  (ق.ح.ا.ش) :قانون حفاظت از اطلاعات شخصی

انجمن همجنس گرایان، دوجنس گرایان،تراجنسیتی ها،بینا جنسی ها، برای حق، برابری،ابراز وجود  

 

 

 

همجنسگرایان،دوجنسگرایان،تراجنسیتی ها،بینا جنسی ها برای حق،برابری،ابراز وجود انجمن(هوی ال جی بی تی آی پلاس) اطلاعات شخصی مختلف ذینفعان مطابق با ماده شماره 6698 قانون حفاظت ازاطلاعات شخصی (ق.ح.ا.ش)،که درچارچوب قانون انجمن ها به عنوان تامین کننده اطلاعات فعالیت می کند توسط انجمن (هوی ال جی بی تی آی پلاس) آماده سازی می شود. هدف،نوع و وضعیت انتقال اطلاعات شخصی در زیر توضیح داده شده است.

 

 

 

تعاریف

 

درمورد آماده سازی و حفاظت ازاطلاعات شخصی در متن شفاف سازی و رضایتنامه ذکر شده است.

 

اطلاعات شخصی: هر گونه اطلاعات مربوط به یک شخص حقیقی شناسایی شده یا غیرقابل شناسایی است،

 

قانون حمایت از اطلاعات شخصی به شماره 6698 که در 7 آوریل 2016 در روزنامه رسمی منتشر شد.   قانون (ق.ح.ا.ش):

 

انجمن: انجمن همجنسگرایان، دوجنسگرایان، تراجنسیتی ها،بینا جنسی ها برای حق، برابری، ابراز وجود،

 

فعالیت ، منظور از فعالیت، فعالیت های انجمن به تنهایی یا همراه با شرکا به عنوان بخشی از تشکیلات انجمن است.

 

 

مالک اطلاعات: اشخاصی که به تنهایی یا با شرکا در فعالیت های مشترک توسط انجمن شرکت می کنند و از انجمن درخواست مشاوره می کنند.

 

 

فراهم کننده اطلاعات: شخص حقیقی یا حقوقی که اطلاعات شخصی را از طرف مسئول فراهم کننده اطلاعات بر اساس اختیارات داده شده توسط نهاد قانونی اطلاعات را آماده سازی می کند.

 

مسئول اطلاعات: انجمن،

 

 

متن: این متن شفاف سازی در مورد آماده سازی و حفاظت ازاطلاعات شخصی می باشد.

 

 

 

1.

مسئولیت اطلاعات

 

 

 

اطلاعات شخصی که شما طبق قانون (ق.ح.ا.ش) به عنوان عضو و/ و یا مالک اطلاعات با انجمن به اشتراک می گذارید،توسط مسئول کنترل اطلاعات در محدوده مشخص شده در زیر ارزیابی خواهد شد.

 

2.

روش جمع آوری اطلاعات شخصی، هدف و دلیل حقوقی .

 

 

2.1.اطلاعات شخصی شما، تعهدات قانونی ناشی از عضویت در انجمن، برای اجرای قراردادهایی که با انجمن منعقد کرده اید، برای اجرای قرارداد کاری که با انجمن منعقد کرده اید، اطلاعات اجباری مورد نیاز قانون به دلیل انتخاب شما توسط ارگان های انجمن، درخواست شما از ما برای ادامه ارتباط با شما درصورت شرکت شما درفعالیت های انجمن، یا قراردادی که با سازمان های تامین کننده مالی این فعالیت ها منعقد شده است. به منظور ثبت وضعیت مشارکت شما برای عملکرد انجمن، نامه نگاری به ارگان های رسانه ای انجمن، ادامه فعالیت های پخش در وب سایت و حساب های رسانه های اجتماعی تحت حمایت انجمن در چارچوب آزادی بیان، ایجاد قراردادهای اسکان و حمل و نقل برای فعالیت هایی که نیاز به اسکان دادن و/ ویا مشارکت از راه دوردارند، ارائه راهنمایی های حقوقی مناسب در پشتیبانی مشاوره حقوقی برای ایجاد و اجرای وکالتنامه لازم است ، استثناء،اثر،قراردادهای مشارکتی که با انجمن منعقد کرده اید اخذ می گردد.

 

 

 

 

2.2  هیچ اطلاعات شخصی خاصی به هیچ وجه درخواست نمی شود. اطلاعات درخواست شده در طول فعالیت محدود به نام – نام خانوادگی، شماره تلفن، آدرس ایمیل است. علاوه بر این اطلاعات، اطلاعاتی مبنی بر پرداخت و در صورت وجود درخواست پرواز و اسکان، اطلاعات اجباری را می توان از کسانی که به عنوان مدرس یا شرکت کننده درفعالیت حضور دارند، دریافت کرد.

 

 

 

2.3.علاوه بر این،عکس های گرفته شده درفعالیتها با رضایت شفاهی قبلی نیز می تواند برای گزارش سالانه انجمن یا وب سایت انجمن وحساب های رسانه های اجتماعی استفاده شود.اطلاعات بدست آمده ازاین طریق و محدود به آن را می توان برای اهداف مشخص شده دراین متن در محدوده شرایط آماده سازی اطلاعات شخصی درمواد 5 و 6 مطابق با اصول اولیه مندرج در قانون (ق.ح.ا.ش) جمع آوری کرد.قانون(ق.ح.ا.ش) به منظور خدمات ارائه شده توسط انجمن درچارچوب قانونی تعیین شده،قابل رسیدگی است.این انتقال تنها ممکن است به دلایل قانونی یا قراردادی موسسه تامین مالی انجام شود،درصورتی که قوانین جمهوری ترکیه و قراردادهای منعقد شده در این محدوده لازم باشد.

 

 

3.

   هدف انجمن

 

هدف انجمن تولید اطلاعات در مورد خشونت مبتنی بر گرایش جنسی و هویت جنسیتی، ظلم، طرد اجتماعی و تبعیض تجربه شده در همه عرصه های اجتماعی، انجام مطالعات برای رفع همه اشکال تبعیض،برای جلوگیری از جرایم ناشی از نفرت و انجام کارهای عمومی برای دسترسی به عدالت در مواردی که قابل پیشگیری نباشد. توسعه پروژه‌هایی با هدف مطرح کردن مشکلات کارگران جنسی از نظر سلامت جنسی و حقوق بشر، ایجاد راه‌حل‌هایی برای این مشکلات و حمایت ازمقامات در زمینه برابری جنسیتی ودسترسی به عدالت، توسعه سیاست های اجتماعی، بهداشت عمومی و سایر موضوعات مشابه.

 

 

 

 1. اطلاعات شخصی آماده سازی شده شما و هدف از آماده سازی اطلاعات شخصی

 

4.1.

اطلاعات شخصی آماده سازی شده شما:

 

 

 

اطلاعات شخصی ارائه شده توسط شما در طول فعالیت و/ ویا در محدوده عملکرد خدمات، که ممکن است به عنوان مثال در معرض آماده سازی باشد، به شرح زیر است:

 

 

اطلاعات شناسنامه (کیملیک)

اسم ، فامیل

اگر درخواست اسکان و یا انتقال داده شده باشد و در این رابطه اطلاعات کیملیک نه از طرف ارائه دهنده خدمات بلکه از طرف

هوی ال جی بی تی آی پلاس به دست آمده باشد.

 

 

 

 

تاریخ تولد، محل تولد ، شماره ی کیملیک ، اطلاعات پاسپورت

اطلاعات تماس

 

شماره تلفن ،آدرس ایمیل (شماره تلفن داخلی ،آدرس ایمیل شرکت)

 

 

 

 

 

اطلاعات دیداری و شنیداری

 

عکس واقعی شخص ، صداهای ضبط شده ، تصاویر ضبط شده

اطلاعات قرار داد

 

نامی که قانون برای انعقاد قرارداد اجبار کرده است، نام خانوادگی،عنوان،شماره های هویتی مالیاتی، اداره مالیاتی ، ادرس ، اطلاعات حساب بانکی

 

 

 

 

 

 

 

4.2 اهداف آماده سازی اطلاعات شخصی :

 

 

.4.2.1. طبق مواد 4.5 و 6 قانون(ق.ح.ا.ش) اطلاعات شخصی شما توسط انجمن آماده سازی میشود تا از پاسخگویی به موسسات مالی ، موسسات دولتی و نهادهای حسابرسی انجمن اطمینان حاصل شود.

 

 

آ. رعایت قانون و قوانین درستی وصداقت

 

 

ب. در صورت نیاز دقیق و به روزرسانی شده باشد

 

ج. برای اهداف مشخص، صریح و مشروع باشد

 

 

د.به اندازه و دارای محدودیت ، مرتبط با اهداف آماده سازی باشد

 

 

ا. مطابق با قوانین حفاظت برای مدت معیین در ارتباط با موضوع پیش بینی شده هدفی که برای آن آماده سازی می شود به شکلی مناسب،براساس رضایت صریح شما، با انجام اقدامات امنیتی اطلاعات ذخیره می شود، مشروط بر اینکه خارج از اهداف و محدوده تعیین شده در این متن استفاده نشود.

 

 

 

 1.  
 2.  
 3.  
  •  

4.3.

. موقعیت هایی که اطلاعات شخصی شما می تواند بدون رضایت آماده سازی شود

 

اطلاعات شخصی شما مطابق با ماده 5 قانون بند 2

 

الف) در قوانین به صراحت تصریح شده است.

 

 

ب) برای حفظ جان یا تمامیت جسمانی شخص یا شخص دیگری که به دلیل عدم امکان واقعی قادر به اظهار رضایت نیست و یا رضایت او از نظر قانونی شناخته نشده است، الزامی است.

 

 

ج) آماده سازی اطلاعات شخصی طرفین قرارداد، مشروط بر اینکه مستقیماً با ایجاد یا اجرای قرارداد مرتبط باشد، ضروری است. (به عنوان مثال، اطلاعات شخصی غیرخصوصی ممکن است در محدوده این مقاله برای ایجاد و اجرای قراردادهای خدمات / استثنا / اثر / کار / تعهد و سایر قراردادهای غیر معمول آماده سازی شوند،)

 

 

د) انجام تعهدات حقوقی توسط مسئول اطلاعات الزامی می باشد.(به عنوان مثال، درصورت انتخاب شدن شما از طرف ارگانهای  انجمن، اطلاعات اجباری درخواست شده توسط ریاست سازمان استانی غیردولتی، اطلاعاتی که در صورت عضویت طبق مقررات مربوط جمع آوری شود، بدون کسب رضایت قابل بهره برداری است.

 

ا) از طرف شخص مورد نظر توسط خودش منتشرشده باشد.

 

ف) آماده سازی اطلاعات برای،اعمال یا حفاظت از یک حق اجباری است .

 

 

گ) مشروط بر اینکه به حقوق و آزادی های اساسی شخص مورد نظرلطمه ای وارد نکند، ممکن است بدون کسب رضایت،به دلیل لزوم آماده سازی اطلاعات برای منافع مشروع مسئول اطلاعات، آماده سازی شود. در صورتی که مؤسسه ما در موضوعاتی مانند اسکان و ایاب و ذهاب برای شرکت درفعالیت ها، اجرای رویه های حسابرسی داخلی در اساسنامه مؤسسه ما، حسابرسی تأمین کنندگان مالی، حسابرسی های مالی خارجی، وزارت کشور هزینه کرده باشد. ، فرمانداری ها، بخشداری ها ومدیریت اداره کل سازمان غیر دولتی بسته به حسابرسی های ناشی از تعهد پاسخگویی به سازمان، سوابق هزینه ها و اطلاعات واسناد غیر اختصاصی قابل رسیدگی است.

 

 

 

 1. 5. انتقال و/یا به اشتراک گذاری اطلاعات شخصی

 

4.از میان اطلاعات مندرج درماده 4،اطلاعات اجباری برای حمل و نقل و اسکان به منظور تهیه بلیط هواپیما و رزرو اقامتگاه به شرکتی که مناقصه خرید خدمات انجمن (هوی ال جی بی تی آی پلاس) را انجام داده است، گرفته می شود.

 

 

اطلاعات تماس برای دسترسی انجمن به شما حفظ خواهد شد. انجمن اطلاعات شخصی شما را به خارج از کشور منتقل نمی کند.

 

 

6.مدت زمان نگهداری از سوابق

 

درخواست اطلاعات کیملیک برای فعالیتها

 

 

در صورت لزوم ایجاد برگه‌هایی جهت امضا برای فعالیت ها، برگه‌های شرکت در فعالیت های تأمین‌شده توسط سرمایه‌گذاران، حاوی نام و نام خانوادگی، به مدت ده سال در دسترس مؤسسه حسابرسی مستقل و تأمین‌کننده مالی است تا تأیید شود که هزینه ها مطابق با اهداف پروژه انجام می شود. بعد از این مدت از بین می رود.

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات ارتباطی دریافت شده در طول فعالیت

 

 

 

 

 

انجمن (هوی ال جی بی تی آی پلاس) اطلاعات اشخاص را دریافت نمیکند.اما اگر فرد اطلاعات تماس مانند ایمیل،شماره تلفن، به منظور اطلاع از فعالیتها ی آینده به اشتراک گذاشته باشد، این اطلاعات تماس با اشخاص ثالث به اشتراک گذاشته نخواهد شد. اما اگربا نهاد دیگری،مانند، کانون وکلا، نهاد دولتی و غیره به اشتراک گذاشته شده باشد،به این معنی است که نهاد مربوطه نیز می تواند به آن اطلاعات دسترسی داشته باشد. این اطلاعات به مدت ده سال درانجمن (هوی ال جی بی تی آی پلاس ) نگهداری میشود تا با شخص مربوطه ارتباط برقرار کند.اگر شخص قبل از انقضای دوره ده ساله اراده خود را مبنی برتماس خصوصی با نوشتن اطلاعات تماس در برگه اعلام کرده باشد تا اطمینان حاصل شود که در فعالیتهای جدیدی که در آن شرکت خواهد کرد می توان با او تماس گرفت،دوره ی ده ساله از آخرین اطلاع رسانی آغاز میشود.

 

 

 

 

 

 

اطلاعات هویتی مربوط به اسکان یا انتقال درخواست شده

 

انجمن(هوی ال جی بی تی آی پلاس) اطلاعات مورد نیاز برای ایجاد قراردادهای اسکان و حمل و نقل را از شرکت کنندگانی که خارج از شهرمحل برگزاری فعالیت که مایل به شرکت در فعالیتهای خود هستند درخواست نمی کند.با این حال، اطلاعات تماس شرکت‌کننده به شرکت برنده مناقصه تدارکات خدمات جمعی سازمان‌دهی شده توسط انجمن(هوی ال جی بی تی آی پلاس) ارسال می‌شود و اطلاعات دریافت‌ شده  در طول تماس بین شرکت کننده و شرکت سوم توسط انجمن(هوی ال جی بی تی آی پلاس) آماده سازی نمی شود.انجمن( هوی ال جی بی تی آی پلاس) به قرارداد مناقصه اضافه کرده است که شرکت ارائه دهنده خدمات مطابق با مفاد قانون (ق.ح.ا.ش) عمل میکند.

 

 

 

 

 

 

عکسها

 

 

 

 

انجمن(هوی ال جی بی تی آی پلاس) بدون تایید شفاهی اشخاص در مورد فعالیت های انجمن به گونه ای عکس نمی گیرد که منجر به شناسایی هویت آنها شود و در عکسبرداری گروهی توضیحات لازم را ارائه می دهد. انجمن این قانون را درعکس هایی که در وب سایت و حساب های رسانه های اجتماعی خود به اشتراک می گذارد، رعایت می کند. این قانون درمورد عکسبرداری که در آن صورت قابل مشاهده نیست صدق نمی کند.

 

 

 

 

اطلاعات قرارداد ارائه دهندگان خدمات به انجمن

(هوی ال جی بی تی آی پلاس)

 

براساس مقررات حقوقی اگر نیاز به نگهداری طولانی مدت اطلاعات باشد تا ده سال خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

قراردادهای دیگر

 

براساس مقررات حقوقی اگر نیاز به نگهداری طولانی مدت اطلاعات باشد تا ده سال خواهد بود.

 

 

 

 

 

اطلاعات به دست آمده در طول مشاوره آنلاین

 

 

 

انجمن(هوی ال جی بی تی آی پلاس) اطلاعات شخصی یا اطلاعات هویتی افراد را درمشاوره ای که از طریق وب (بصورت آنلاین) ارائه می دهد درخواست نمی کند. با این حال، صرف نظر از دامنه اطلاعات شخصی ارائه شده توسط ذینفع، محتوای ایمیل در اولین ماه سال بعد از آخرین مکاتبه حذف خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

7.اقدامات مربوط به حفاظت از اطلاعات شخصی

 

حفاظت ازاطلاعات  شخصی یک موضوع مهم برای انجمن است. انجمن اقدامات لازم را برای محافظت ازاطلاعات شخصی در برابر دسترسی غیرمجاز یا از دست دادن، سوء استفاده، افشا، تغییر یا تخریب انجام می دهد. انجمن متعهد می شود که اطلاعات شخصی شما را محرمانه نگه دارد، تمام اقدامات فنی و اداری لازم را انجام می دهد و برای اطمینان از محرمانه بودن و امنیت دقت لازم را نشان دهد. اگرچه انجمن اقدامات لازم برای امنیت اطلاعات را انجام داده است، اما در صورتی که اطلاعات شخصی در نتیجه حملات به وب سایت و سیستم  توسط اشخاص ثالث آسیب ببیند، انجمن این وضعیت را بلافاصله به شما و هیئت حفاظت از اطلاعات شخصی اطلاع می دهد.

                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 1. 8. حقوق صاحبان اطلاعات شخصی مندرج در ماده شماره 11 (ق.ح.ا.ش)

 

 

به عنوان صاحبان اطلاعات شخصی، اگر درخواست های خود را در مورد حقوق خود به انجمن از طریق روش هایی که در این متن درج شده است ارسال کنید، انجمن بسته به ماهیت درخواست، حداکثر ظرف 30 روز درخواست را به صورت رایگان نهایی خواهیم کرد. اما در صورت پیش‌بینی هزینه توسط هیئت حفاظت از اطلاعات شخصی، هزینه در تعرفه تعیین شده توسط انجمن اخذ می‌شود. در این زمینه، صاحبان داده های شخصی؛

 

 

 

 

 

 یادگیری اینکه آیا اطلاعات شخصی آماده سازی می شود یا خیر،▪

 

 

 

 اگر اطلاعات شخصی آماده سازی شده باشد، درخواست اطلاعات در مورد آن،▪

 

 

 یادگیری هدف ازآماده سازی اطلاعات شخصی و اینکه آیا آنها مطابق با هدف خود استفاده می شوند،▪

 

 

 شناخت اشخاص ثالثی که اطلاعات شخصی در داخل یا خارج از کشور به آنها منتقل می شود،▪

 

 

درخواست تصحیح اطلاعات شخصی در صورت آماده سازی ناقص یا نادرست و درخواست اطلاع رسانی تراکنش انجام شده در این محدوده به اشخاص ثالثی که اطلاعات شخصی به آنها منتقل شده است.

 

 

  درخواست حذف یا از بین بردن اطلاعات شخصی درصورتی که دلایل کافی برای آماده سازی آن وجود نداشته باشد علیرغم اینکه طبق مفاد (ق.ح.ا.ش) وسایر قوانین مربوطه فرآیند آماده سازی انجام شده باشد به اشخاص ثالثی که اطلاعات شخصی به آنها منتقل شده است، ودرخواست اطلاع رسانی شده باشد،

 

 

 

 اعتراض به ظهور نتیجه ای علیه خود شخص از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات آماده سازی شده منحصراً از طریق سیستم های خودکار،▪

 

 

 

 این حق را دارد که در صورت مفقود شدن ناشی از پردازش غیرقانونی اطلاعات شخصی، جبران خسارت وارده را مطالبه کند. ▪

علاوه بر این، اگراطلاعات شخصی ناقص یا نادرست آماده سازی شده‌ باشد، یا اگر تغییری در اطلاعات شخصی ‌آماده سازی شده شما ایجاد شده باشد، می‌توانید درخواست کتبی برای تغییر و به‌روزرسانی اطلاعات شخصی خود را به انجمن ارائه دهید.

 

 

بر اساس ماده 1/ 13 قانون(ق.ح.ا.ش) می توانید درخواست خود را برای حقوق ذکر شده در بالا به صورت کتبی یا با روشهای دیگری که توسط هیئت حفاظت از اطلاعات شخصی تعیین میشود،ارسال کنید.در این زمینه کانال ها و روشهای ارسال کتبی درخواست خود به انجمن در محدوده ماده 11 قانون(ق.ح.ا.ش) در زیر توضیح داده شده است.

 

 

 

با پر کردن فرم درخواست در ضمیمه شماره 1برای درخواست شما که شامل اطلاعات لازم برای شناسایی شما به منظور استفاده از حقوق ذکر شده در بالا و توضیحات شما در مورد حقی است که درخواست استفاده از حقوق مندرج در ماده 11 را دارید.با توجه به قانون(ق.ح.ا .ش) شما می توانید شخصاً یک نسخه امضا شده از فرم را به همراه مدارک شناسایی هویت خود برای انجمن ارسال کنید،میتوانید آن را از طریق دفتر اسناد رسمی یا سایر روشها ی مشخص شده درقانون(ق.ح.ا.ش) ارسال کنید یا فرم مربوطه را با امضای الکترونیکی امن به آدرس ایمیلی که در زیر آمده ارسال کنید: 

hevilgbt@gmail.com

 

9.تغییرات

 

انجمن می تواند در هر زمان تغییراتی در این متن ایجاد کند. این اصلاحات بلافاصله پس از ارسال متن شفاف سازی اصلاح شده جدید در مورد آماده سازی وحفاظت ازاطلاعات شخصی در وب سایت زیر لازم الاجرا می شود.

https://hevilgbti.org

 

 

 1. 10. قانون لازم الاجرا، دادگاه های مجاز و دفاتر اجرائیه

 

 

این متن شفاف سازی در مورد آماده سازی وحفاظت ازاطلاعات شخصی تابع قوانین جمهوری ترکیه است. دادگاه ها و دفاتر اجرایی استانبول مجاز به حل و فصل هر گونه اختلافی که ممکن است از اجرای این متن ایجاد شود، می باشد.

 

 

اعلام می‌کنم که از برنامه‌ها، پروژه‌ها و متن قانون حفاظت از اطلاعات شخصی انجمن همجنس‌گرایان، دوجنس‌گرایان، تراجنسیتی ها،بینا جنسی ها، برای حق، برابری، ابرازوجود (هوی ال جی بی تی آی پلاس) مطلع شده‌ام وبدون تردید رضایت کامل خود را مبنی برذخیره و آماده سازی اطلاعاتم اعلام می دارم.

 

 

 

 

تعريفات

في نص التوضيح والموافقة الصريحة بشأن معالجة البيانات الشخصية وحمايتها؛

البيانات الشخصية: أي معلومات تتعلق بشخص محدد أو من الممكن تحديد هويته،

القانون ("KVKK"): قانون حماية البيانات الشخصية رقم 6698 ، الذي نُشر في الجريدة الرسمية في 7 أبريل 2016 ،

جمعية: جمعية من أجل الحق، المساواة، المثليات ، المثليين ، ثنائي الميول الجنسي، العابرين والعابرات، ثنائي الجنس

الفعالية: يقصد به أنشطة الجمعية بمفردها أو مع الشركاء كجزء من تنظيم الجمعية،

صاحب البيانات: الأشخاص الذين يشاركون في فعاليات الجمعية وحدها أو مع الشركاء ويطلبون الاستشارات من الجمعية.

معالج البيانات: الشخص نفسة أو كيان قانوني الذي يعالج البيانات الشخصية نيابة عن المسؤول عن البيانات، بناءً على السلطة الممنوحة من المسؤول عن البيانات،

مسؤول البيانات: الجمعية،

النص: يشير هذا إلى نص التوضيح بشأن معالجة البيانات الشخصية وحمايتها.

 1. مسؤول البيانات

بياناتك الشخصية التي تتم مشاركتها مع الجمعية كعضو و / أو مالك بيانات وفقًا لـ KVKK؛ سيتم تقييمها من قبل مسؤول البيانات ضمن النطاق المحدد أدناه.

 1. طريقة جمع البيانات الشخصية والغرض منها والسبب القانوني

2.1 يتم جمع بياناتكم الشخصية من قبل الجمعية للالتزام بالالتزامات القانونية المتعلقة بعضوية الجمعية ولأداء العقود التي تم إبرامها بينكم وبين الجمعية ولأداء عقد العمل الذي تم إبرامه بينكم وبين الجمعية، والمعلومات المطلوبة بموجب القانون الوارد في الطلبات المقدمة لأعضاء الجمعية ولإظهار حضوركم في فعاليات الجمعية أو لأغراض الاتصال بكم بخصوص حضوركم لتلك الفعالية أو لغرض توثيق حضوركم في الفعاليات التي يتم تمويلها من قبل الجمعية أو للمساهمة في استمرار نشاط النشر الذي يتم دعمه من قبل الجمعية على مواقع الويب ووسائل التواصل الاجتماعي، يتم الحصول على الدعم القانوني لتوجيهات قانونية مناسبة في دعم عقود الإقامة والنقل في الفعاليات التي يتم فيها الإقامة و/أو المشاركة عن بُعد، وتأسيس وأداء عقود الوكالة والاستثناء والأعمال والشراكة التي وقعتم عليها مع الجمعية.

2.2. لا يتم طلب أي بيانات شخصية ذات طبيعة خاصة بأي شكل من الأشكال. تقتصر المعلومات المطلوبة خلال الحدث على الاسم واسم العائلة ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني. قد يتم الحصول على معلومات إضافية ضرورية لتوفير خدمات الطيران والإقامة إذا كانت هذه الخدمات مطلوبة، بالإضافة إلى معلومات الدفع المطلوبة.

2.3 بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أيضًا استخدام الصور التي تم التقاطها في الحدث بموافقة شفهية مسبقة في التقرير السنوي للجمعية أو الموقع الإلكتروني للجمعية وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن جمع البيانات التي تم الحصول عليها بهذه الطريقة والمقتصرة على ذلك وفقًا للمبادئ الأساسية المحددة من خلال اللوائح الخاصة بحماية البيانات الشخصية في إطار القوانين والأهداف التي تم تحديدها بموجب المادتين 5 و 6 من قانون حماية البيانات الشخصية (KVKK) ، وفقًا للمبادئ الأساسية المنصوص عليها في KVKK من أجل تقديم الخدمات التي تقدمها الجمعية ضمن الإطار القانوني المحدد. قد يحدث التحويل فقط لأسباب قانونية أو تعاقدية للمؤسسة الممولة، إذا كانت مطلوبة بموجب قوانين ومراسيم جمهورية تركيا والاتفاقيات المبرمة في هذا النطاق.

 1. هدف الجمعية

هدف الجمعية هو إنشاء بيانات حول العنف والقمع والإقصاء الاجتماعي والتمييز الذي يعتمد على التوجه الجنسي والهوية الجندرية في جميع مجالات المجتمع والعمل على القضاء على جميع أشكال التمييز، والعمل على منع جرائم الكراهية وإذا لم يكن ذلك ممكنًا فيتم التركيز على الوصول إلى العدالة، وإثارة قضية صحة العاملين والعاملات في الجنس وحقوق الإنسان وتطوير حلول لهذه المشاكل، والعمل كمدافعين في المجتمع بشأن المساواة بين الأجناس والوصول إلى العدالة وتطوير السياسات الاجتماعية والصحية العامة وموضوعات أخرى مماثلة، وذلك من خلال تطوير مشاريع.

 1. بياناتكم الشخصية التي يتم معالجتها والغرض من معالجة البيانات الشخصية

4.1 بياناتكم الشخصية التي يتم معالجتها

خلال الفعالية و/أو ضمن نطاق تنفيذ الخدمة، يمكن معالجة البيانات الشخصية التي تم تقديمها من قبلكم، على سبيل المثال، وليس على سبيل الحصر، كما يلي:"

بيانات الهوية

الاسم, اسم العائلة

إذا تم طلب الإقامة أو النقل وتم الحصول على بيانات التعريف ذات الصلة بواسطة منظمة مجتمع الميم-العين+ هفي، وليس بواسطة مزود الخدمة

تاريخ الميلاد, مكان الولادة, الرقم الوطني التركي, معلومات جواز السفر

بيانات الاتصال

رقم الهاتف, عنوان البريد الإلكتروني (رقم الهاتف الداخلي ، عنوان البريد الإلكتروني للشركة)

البيانات المرئية والمسموعة

الصور والتسجيلات الصوتية وتسجيلات الكاميرا للشخص

بيانات العقد

المطلوبة بموجب القانون لإبرام العقد.الاسم ، واللقب ،الوظيفة ، رقام الهوية الضريبية / الرقم الوطني التركي،مكتب الضرائب ، العنوان،ومعلومات الحساب المصرفي.

:           4.2 أغراض معالجة البيانات الشخصية:

            4.2.1     ينص البند 4 و 5 و 6 من قانون حماية البيانات الشخصية KVKK أن المؤسسة الراعية لحماية البيانات الشخصية على أن بياناتك الشخصية يمكن تقديمها من قبل الجمعية إلى مؤسسات الصناديق، والجهات الحكومية، وأجهزة رقابة الجمعيات لضمان المساءلة لغرض

                        أ. الامتثال للقوانين والشفافية والنزاهة في جميع العمليات المتعلقة بالبيانات الشخصية.

ب. ضمان دقة وتحديث المعلومات الشخصية حسب الحاجة.

ج. استخدام البيانات الشخصية فقط للأغراض المحددة والشرعية والمشروعة.

د. الاحتفاظ بالبيانات الشخصية بشكل محدود ومتناسب مع الغرض الذي تم جمعها من أجله.

هـ. الالتزام بمتطلبات القوانين والتشريعات المعمول بها والتي تحدد المدة التي يجب الاحتفاظ بالبيانات الشخصية بشكل ملائم، والحفاظ على أمن وسرية هذه البيانات وعدم استخدامها لأي غرض آخر غير المحدد بهذا النص، وذلك بعد الحصول على موافقتكم الصريحة.

            4.2 المواقف التي يمكن فيها معالجة بياناتكم الشخصية دون موافقة

تطبق الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون، وبموجبها يمكن معالجة بياناتك الشخصية بدون موافقتك الصريحة في الحالات التالية

: أ. عندما يكون محددًا صراحة في القوانين.

ب. عندما يكون ضروريًا لحماية الحياة أو سلامة الجسم للشخص نفسه أو لشخص آخر الذي لا يستطيع التعبير عن موافقته بسبب   العجز الفعلي أو لا يتم تمكين موافقته القانونية.

ج. تجدر معالجة البيانات الشخصية للأطراف المعنية بعقد ما أو تنفيذه مباشرة إذا كان ذلك ضروريا. (على سبيل المثال، يمكن معالجة البيانات الشخصية غير الخاصة في إطار هذه المادة لإنشاء وتنفيذ العقود المتعلقة بالخدمات، والإعفاءات، والعمل، والإبداعات، والتعهدات وغيرها من العقود غير التقليدية،)

د. يجب معالجة البيانات الشخصية دون الحاجة إلى الحصول على الموافقة إذا كان ذلك ضروريا للامتثال للالتزامات القانونية للمسؤول عن المعالجة. (على سبيل المثال، يمكن معالجة المعلومات الإلزامية التي يتطلبها منظمة المجتمع المدني من قادة الجمعيات المدنية المنتخبين، أو المعلومات التي يتعين جمعها بموجب اللوائح المعمول بها للانضمام دون الحاجة إلى الحصول على موافقة الأطراف المعنية.)

ه. يجوز معالجة البيانات الشخصية التي تم الكشف عنها بواسطة الشخص المعني بنفسه.

 ف.  يجب معالجة البيانات الشخصية إذا كان ذلك ضروريًا لتأسيس أو استخدام أو حماية حق.

ج) بشرط عدم الإضرار بالحقوق والحريات الأساسية للشخص ذي الصلة، يمكن معالجة بياناته الشخصية لأغراض المصلحة المشروعة للمسؤول عن المعالجة، دون الحاجة للحصول على موافقته الصريحة، على سبيل المثال، يمكن معالجة المعلومات الشخصية غير الخاصة اللازمة لتأسيس وتنفيذ عقود الخدمات، والإعفاءات، والعمل، والإنتاج، والتعهدات الخاصة الأخرى. وفي حالة قيام مؤسستنا بتحمل تكاليف مثل الإقامة والنقل الخاصة بالأفراد للمشاركة في الفعاليات، يمكن معالجة سجلات الإنفاق والمعلومات والوثائق غير الخاصة اللازمة وفقًا للإجراءات المدرجة في نظام المراقبة الداخلية للمؤسسة، والتدقيق من قبل المانحين، والتدقيق المالي الخارجي، ووزارة الداخلية والمحافظات والمراكز والمديريات العامة للمجتمع المدني، على أساس التدقيقات الواجبة القيام بها بموجب التزامات الحسابية التي توجبها هذه الجهات الرسمية، وبالتالي يمكن معالجة سجلات الإنفاق والمعلومات والوثائق غير الخاصة اللازمة لذلك.

 1. نقل و / أو مشاركة البيانات الشخصية

من البيانات المحددة في المادة 4 ، يتم أخذ البيانات الإلزامية للنقل والإقامة لغرض تحقيق تذاكر الطيران وحجوزات الإقامة للشركة التي تولت مناقصة شراء الخدمة لجمعية مجتمع الميم-العين+ هفي.

سيتم الاحتفاظ ببيانات الاتصال لكي تتمكن الجمعية من التواصل معكم. لا تقوم الجمعية بنقل بياناتك الشخصية إلى الخارج.

 1. فترات الاحتفاظ بالسجلات

بيانات الهوية المطلوبة من اجل الفعاليات

في حال ظهور ضرورة إنشاء ورقة توقيع للفعاليات، سيتم فتح شهادات الحضور للفعاليات التي تم تمويلها من قبل الجهات المانحة والتي تحتوي على الاسم الأول والعائلة للحضور، وذلك لتوثيق أن النفقات تم إنفاقها بطريقة متوافقة مع أهداف المشروع وبترتيب مستقل لمدة عشر سنوات متتالية، وستكون متاحة لشركة المراقبة المستقلة ولجهة المانح بعدما يتم تمويل الفعالية. ستتم إتلافها بعد هذه المدة.

معلومات الاتصال التي سيتم الحصول عليها في الفعالية

منظمة مجتمع الميم-العين+ هفي، لا تطلب معلومات الاتصال الخاصة بأفراد المجتمع الميم-العين+، ولكن إذا قدم الشخص معلومات الاتصال مثل البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف للحصول على معلومات حول الفعاليات المقبلة، فإن هذه المعلومات لا يتم مشاركتها مع أي شخص آخر. ومع ذلك، إذا تم إجراء الفعالية بالتعاون مع جمعية أو نقابة أو جهاز حكومي أو مماثل، فإن ذلك يعني أن تلك الجهات قد يمكنها الوصول إلى تلك المعلومات. يتم حفظ هذه المعلومات في منظمة مجتمع الميم-العين+ هفي لمدة عشر سنوات لأغراض الاتصال المتعلقة بالموضوع. إذا قام الشخص بتأكيد رغبته في الاتصال بشكل خاص أو تم إدراج معلومات جديدة في النموذج للاتصال به في فعالية جديدة قام بحضورها، فإن المدة الزمنية البالغة عشر سنوات تبدأ من تاريخ التأكيد الأخير.

بيانات الهوية المتعلقة بالسكن أو النقل المطلوب

منظمة مجتمع الميم-العين+ هفي لا تطلب معلومات إقامة ونقل الشخص الذي يقيم خارج المدينة ويحضر أحداثه، ولكن يتم إرسال معلومات الاتصال للمشارك إلى الشركة الفائزة في عطاء الخدمات الجماعية التي نظمتها منظمة مجتمع الميم-العين+ هفي ولا يتم معالجة أي معلومات تم الحصول عليها بين المشارك والشركة الثالثة من قبل منظمة مجتمع الميم-العين+ هفي. وقد أضافت منظمة مجتمع الميم-العين+ هفي شرطاً في عقد المناقصة يلتزم فيه مقدم الخدمة بالامتثال لأحكام القانون التركي لحماية البيانات الشخصية.

الصور

منظمة مجتمع الميم-العين+ هفي، لا تلتقط صورًا تؤدي إلى التعرف على الأشخاص بدون موافقتهم الشفوية في الفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويقوم بتوضيح اللازم في التصوير الجماعي. ويتقيد بهذه القاعدة عند نشر الصور على الموقع الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي. ولا يُطبَّق هذا القانون في التقاط الصور التي لا تظهر الوجه.

بيانات العقد لمقدمي الخدمة إلى جمعية مجتمع الميم-العين+ هفي

عشر سنوات، ما لم تتطلب اللوائح القانونية فترة احتفاظ أطول.

عقود أخرى

عشر سنوات، ما لم تتطلب اللوائح القانونية فترة احتفاظ أطول.

البيانات التي تم الحصول عليها أثناء الاستشارات عبر الإنترنت

لا تطلب منظمة مجتمع الميم-العين+ هفي معلومات شخصية خاصة أو معلومات هوية للأفراد في الاستشارات التي تقدمها عبر الويب. ومع ذلك، وبغض النظر عن نطاق المعلومات الشخصية التي يقدمها طالب الاستشارة سيتم حذف محتوى البريد الإلكتروني في الشهر الأول من العام الذي يلي آخر المراسلات.

 1. التدابير المتعلقة بحماية البيانات الشخصية

حماية البيانات الشخصية موضوع مهم بالنسبة للجمعية. تتخذ الجمعية الإجراءات اللازمة لحماية البيانات الشخصية من الوصول غير المصرح به أو فقدان هذه المعلومات أو استخدامها بطريقة خاطئة أو الكشف عنها أو تغييرها أو تدميرها. تلتزم الجمعية بالحفاظ على سرية بياناتكم الشخصية واتخاذ جميع التدابير التقنية والإدارية اللازمة لضمان الخصوصية والأمان والعناية اللازمة. على الرغم من اتخاذ الجمعية للإجراءات الأمنية اللازمة لحماية البيانات الشخصية، إلا أنه في حالة تعرض موقع الويب أو النظام لهجمات تؤدي إلى تلف البيانات الشخصية أو الوصول إليها بواسطة أطراف ثالثة، فإن الجمعية ستبلغكم والمجلس الأعلى لحماية البيانات الشخصية فورًا.

 1. حقوق أصحاب البيانات الشخصية المدرجة في المادة 11 من KVKK

كصاحب للبيانات، في حال تقديمكم للجمعية بمطالباتكم المتعلقة بحقوقكم، سيتم للجمعية، وفقًا للأساليب المنصوص عليها في هذا النص، التعامل مع تلك المطالبات من خلال إعطاء جواب مناسب او انهاء ما طلبتموه مجانًا خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، حسب طبيعة المطلب. ومع ذلك، في حال قررت الهيئة العامة لحماية البيانات الشخصية فرض رسوم، ستتم تحصيل الرسوم المحددة من الجمعية. وبناءً عليه، يتمتع حاملو البيانات الشخصية بالحقوق التالية:

 • معرفة ما إذا كانت البيانات الشخصية قد تم معالجتها أم لا،
 • طلب المعلومات المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية في حال تم معالجتها،
 • معرفة الغرض من معالجة البيانات الشخصية ومدى تطابق استخدامها مع هذا الغرض،
 • معرفة الأطراف الثالثة التي يتم نقل البيانات الشخصية إليها داخل أو خارج البلاد،
 • طلب حذف أو تدمير البيانات الشخصية في حالة توفر الأسباب التي تدعو لمعالجتها ولكنها لم تعد موجودة، والمطالبة بإعلام الأطراف الثالثة التي تم نقل البيانات الشخصية إليها بذلك.
 •  
 • الاعتراض على إجراء تحليل البيانات المعالجة بشكل حصري عن طريق الأنظمة الآلية، إذا أسفر ذلك عن نتيجة سلبية بالنسبة للفرد.
 •  
 • الحق في المطالبة بتعويض عن الأضرار التي تسببت فيها عندما يتم معالجة البيانات الشخصية بطريقة مخالفة للقانون

بالإضافة إلى ذلك، إذا كان لديكم بيانات شخصية غير مكتملة أو تمت معالجتها بشكل غير صحيح، أو إذا كان هناك أي تغيير في بياناتك الشخصية التي تمت معالجتها ، فيمكنكم تقديم طلب مكتوب إلى  الجمعية لتغيير بياناتكم الشخصية وتحديثها.

وفقًا للمادة 13/1 من قانون حماية البيانات الشخصية التركي (KVKK)، يمكنكم إرسال طلب استخدام حقوقكم المذكورة أعلاه إلى الجمعية بطريقة كتابية أو باستخدام الطرق الأخرى التي حددها مجلس حماية البيانات الشخصية. وفي هذا الإطار، يتم شرح القنوات والإجراءات التي يمكن استخدامها لتقديم طلباتكم وفقًا للمادة 11 من KVKK بشكل كتابي للجمعية.

لكي تستخدموا حقوقكم المذكورة أعلاه، يمكنكم تعبئة نموذج الطلب الموجود في الملحق 1، والذي يتضمن معلومات محددة لتحديد هويتكم وشرحاً للحق الذي ترغبوان في استخدامه بموجب المادة 11 من KVKK. يمكنكم إرسال النموذج الموقع والمختوم بمعلومات تحديد الهوية اللازمة عن طريق البريد الإلكتروني إلى hevilgbt@gmail.com، أو يمكنك تقديم النسخة الموقعة والمختومة من النموذج شخصيًا للجمعية، بحضور مستندات تحديد الهوية، أو إرسالها عن طريق البريد المسجل أو عن طريق كاتب العدل، أو باستخدام أي من الطرق الأخرى المحددة في KVKK.

 1. التغييرات

يحق للجمعية إجراء تغييرات على هذا النص في أي وقت. تكتسب هذه التغييرات الصلاحية فور وضع "بيان الإضاءة حول معالجة وحماية البيانات الشخصية المعدَّل" الجديد على الموقع الإلكتروني https://hevilgbti.org/. سيتم إخطاركم بأية تغييرات تتم في هذا النص.

 1. القانون الواجب التطبيق والمحاكم المختصة ومكاتب الإنفاذ

هذا "بيان الإضاءة حول معالجة وحماية البيانات الشخصية" خاضع لقوانين جمهورية تركيا. تعد محاكم ومكاتب التنفيذ في اسطنبول مخولة بحل أي نزاع قد ينشأ عن تطبيق هذا النص.

أقر بأنني قد أُبلغت بالبرامج والمشروعات ونص القانون الخاص بحماية البيانات الشخصية لجمعية من أجل الحق، المساواة، المثليات ، المثليين ، ثنائي الميول الجنسي، العابرين والعابرات، ثنائي الجنس (جمعية مجتمع الميم-العين+ هفي) وأني أعطني موافقتي على معالجة معلوماتي دون تردد.