KVKK Aydınlatma Metni

HAK, EŞİTLİK, VAROLUŞ İÇİN LEZBİYEN GEY, BİSEKSÜEL,
TRANSSEKSÜEL, İNTERSEKSÜEL DERNEĞİ
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATILMA VE AÇIK RIZA METNİ

Hak, Eşitlik, Varoluş İçin Lezbiyen Gey, Biseksüel, Transseksüel, İnterseksüel Derneği (HEVİ LGBTİ+) paydaşlarına ait çeşitli kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak, veri sorumlusu sıfatıyla Dernekler Kanunu çerçevesinde faaliyet gösteren HEVİ LGBTİ+ Derneği tarafından işlenmektedir. Kişisel verilerin işleme amacı, şekli ve aktarım durumu aşağıda açıklanmıştır.

 

Tanımlar

 

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Metni’nde geçen; 

 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

 

Kanun (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

 

Dernek: Hak, Eşitlik, Varoluş İçin Lezbiyen Gey, Biseksüel, Transseksüel, İnterseksüel Derneği’ni,

 

Etkinlik, Derneğin tek başına veya partnerlerle birlikte derneğin organizasyonunun parçası olduğu faaliyetleri,

 

Veri Sahibi: Dernek tarafından tek başına veya partnerlerle ortak etkinliklere katılan, dernekten danışmanlık talebinde bulunan kişileri,

 

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

 

Veri Sorumlusu: Derneği,

 

Metin: İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ni 

 

ifade eder.


 • Veri Sorumlusu

 

KVKK uyarınca Üye ve/veya Veri Sahibi olarak DERNEK ile paylaştığınız kişisel verileriniz; Veri Sorumlusu tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir. 


 • Kişisel Verilerin Toplanması Yöntemi, Amacı ve Hukuki Sebebi

 

2.1. Kişisel verileriniz, dernek tarafından, dernek üyeliğinden kaynaklanan yasal zorunluluklar, dernekle yaptığınız sözleşmelerin ifası için, dernekle yaptığınız iş sözleşmesinin ifası için, dernek organlarına seçilmenizden kaynaklı talep edilen yasa gereği zorunlu bilgiler, dernek etkinliklerine katılım durumunuzda sizinle iletişimi sürdürmemizi istemeniz veya etkinliği fonlayan kuruluşlarla yapılan sözleşmenin ifası amacı ile katılım durumunuzu belgelemek, dernek yayın organlarına yazı vermek, dernek tarafından desteklenen web sitesinde ve sosyal medya hesaplarındaki yayın faaliyetlerinin ifade özgürlüğü kapsamında sürdürülmesi, konaklamalı ve/veya uzaktan katılım gösterilen etkinliklerde konaklama ve ulaşım sözleşmelerinin kurulabilmesi için, hukuki danışmanlık desteklerinde yasal yönlendirmelerin uygun bir şekilde yapılabilmesi için, dernekle imzalamış olduğunuz vekalet, istisna, eser, ortaklık sözleşmelerinin kurulabilmesi ve ifa edilebilmesi için alınmaktadır.

 

2.2. Hiçbir biçimde özel nitelikte kişisel veri talep edilmemektedir. Etkinlik sırasında talep edilen bilgiler isim – soy isim, telefon numarası, mail adresi ile sınırlıdır. Etkinliğe eğitmen veya katılımcı olarak katılanlardan bu bilgilerin yanısıra ödemeye esas bilgiler ile uçuş ve konaklama talebi varsa, bu hizmetlerin temin edilmesi için öğrenilmesi zorunlu bilgiler de alınabilmektedir.

 

2.3. Bunun yanı sıra etkinlikte, önceden sözlü rıza alınarak çekilen fotoğraflar da dernek faaliyet raporu veya derneğin internet sitesi ve sosyal medya hesapları için kullanılabilir. Bu şekilde elde edilmiş ve bununla sınırlı veriler, dernek tarafından sunulan hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Metin’de belirtilen amaçlarla toplanabilmekte, işlenebilmektedir. Aktarım, ancak Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve kararnamelerinin ve bu kapsamda akdedilmiş bulunan sözleşmelerin gerektirmesi halinde, fonlayan kuruluşun yasal veya sözleşmesel gerekçelerle söz konusu olabilir.


 • Derneğin Amacı

 

Derneğin amacı, toplumun her alanında yaşanan cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli şiddet, baskı, sosyal dışlanma ve ayrımcılık durumları ile ilgili veri oluşturmak ve bütün ayrımcılık biçimlerinin ortadan kalkmasına yönelik çalışmalar yürütmek, nefret suçlarının önlenmesi, bunun önüne geçilemediği durumlarda adalete erişim için kamuoyu çalışmaları yürütmek, seks işçilerinin cinsel sağlık ve insan hakları noktasındaki sorunlarını gündeme taşımak, bu sorunlara karşı çözüm önerileri geliştirmek ve yetkililer nezdinde toplumsal cinsiyet eşitliği, adalete erişim, sosyal politikaların geliştirilmesi, kamu sağlığı ve benzeri diğer konularda savunuculuk çalışmaları yapmak niyetiyle projeler geliştirmektir.


 • İşlenen Kişisel Verileriniz ve Kişisel Veri İşleme Amacı

 

4.1. İşlenen Kişisel Verileriniz:

 

Etkinlik esnasında ve/veya Hizmet’in ifası kapsamında tarafınızdan sağlanan, örnek kabilinden olmak üzere işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:Kimlik Verisi 

Ad, soyadı

Konaklama veya transfer talep edilmiş ve buna ilişkin kimlik verileri hizmet sağlayıcı tarafından değil HEVİ LGBTİ+ tarafından elde edildiyse

Doğum tarihi, doğum yeri, TC Kimlik numarası, pasaport bilgisi.

İletişim Verisi

Telefon numarası, e-posta adresi (dahili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi)

Görsel ve İşitsel Veri

Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları, kamera kayıtları

Sözleşme Verisi

Yasaların sözleşmenin kurulması için alınmasını zorunlu kıldığı isim, soy isim, unvan, vergi / TC kimlik numaraları, vergi dairesi, adres, banka hesap bilgileri. • Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

 

 1. KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz dernek tarafından, fon kuruluşlarına, devlet kurumlarına ve dernek denetim organlarına hesap verilebilirliği sağlamak amacı ile

 

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun

 

 1. Doğru ve gerektiğinde güncel

 

 1. Belirli, açık ve meşru amaçlar için

 

 1. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü

 

 1. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde, açık rızanıza istinaden, işbu Metin ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak saklanacaktır. •  Kişisel Verilerinizin Rıza Aranmaksızın İşlenebileceği Haller

 

Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasına uygun şekilde kişisel verileriniz

 

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

 

 1. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

 

 1. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. (Örneğin hizmet / istisna / iş / eser / taahhüt sözleşmeleriniz ve sair atipik sözleşmelerin kurulması ve ifa edilmesi için bu madde kapsamında özel nitelikte olmayan kişisel veri işlenebilecektir,)

 

 1. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. (Örneğin, dernek organlarına seçilmeniz halinde sivil toplum müdürlüğü taşra teşkilatınca talep edilen zorunlu bilgiler, üyelik halinde ilgili yönetmeliğe göre toplanması gereken bilgiler rıza aranmaksızın işlenebilecektir,)

 

 1. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

 

 1. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 

 1. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, nedenleriyle açık rıza aranmaksızın işlenebilir. Etkinliklere katılım için kurumumuzun kişilere dönük konaklama, ulaşım gibi başlıklarda harcama yapmış olması durumunda, kurumumuzun tüzüğünde yer alan iç denetim prosedürlerinin yerine getirilmesi, fon sağlayanların denetimleri, dış finansal denetimler, İçişleri Bakanlığı, Valilikler, Kaymakamlıklar ve Sivil Toplum Genel Müdürlüğü’nün merkez ve taşra teşkilatına karşı hesap verme zorunluluğundan kaynaklı denetimlere bağlı olarak, harcama kayıtları ve bağlı özel nitelikte olmayan bilgi ve belgeler, işlenebilecektir.


 • Kişisel Verilerin Aktarımı ve/veya Paylaşımı

 

 1. maddede belirtilen verilerden ulaşım ve konaklama için zorunlu olanlar, HEVİ LGBTİ+ Derneği’nin hizmet alım ihalesini üstlenen şirkete uçak biletlerinin ve konaklama rezervasyonlarının gerçekleştirilmesi amacına özgü alınmaktadır. 

 

İletişim verileri ise Derneğin size ulaşması amacı ile saklanacaktır. Dernek, kişisel verilerinizi yurtdışına aktarmamaktadır.


 • Kayıtları Saklama Süreleri

 


Etkinlik İçin Talep Edilen Kimlik Verisi


Etkinlikler için imza föyü oluşturma gerekliliğinin ortaya çıkması halinde isim ve soy ismi içeren ve fon sağlayanlar tarafından fonlanan etkinliklerin katılım föyleri, giderlerin proje amaçlarına uygun şekilde yapıldığını belgelemek amacı ile on yıl süre ile bağımsız denetim firmasının ve fon sağlayan kuruluşun erişimine açıktır. Bu süreyi takiben imha edilir.Etkinlik Sırasında Alınan İletişim Verisi

HEVİ LGBTİ+ kişilerin iletişim bilgisini talep etmemektedir, ancak kişi sonraki etkinliklerden haberdar olmak amacıyla e - posta, telefon numarası gibi iletişim bilgilerini paylaşmışsa, bu iletişim bilgisi üçüncü kişilerle paylaşılmaz. Ancak etkinlik bir başka dernek, baro, devlet kurumu ve benzeri ile birlikte yapıldıysa bu, o bilgilere ilgili kurumun da erişebildiği anlamına gelir. Bu bilgiler HEVİ LGBTİ+’de, ilgiliyle iletişim kurmak amacı ile on yıl boyunca saklanır. Bu on yıllık süre bitmeden kişi, kendisi ile iletişim kurulması yönündeki iradesini özel olarak veya katılmış olduğu yeni bir etkinlikte kendisiyle iletişim kurulmasını sağlamak için föye iletişim bilgisini yazmak suretiyle tekrar bildirmişse, on yıllık süre bu son bildirimden sonra başlayacaktır.

Konaklama veya Transfer Talep Edilmişse Buna İlişkin Kimlik Verisi

HEVİ LGBTİ+ kendi etkinliklerine katılma isteğini yerine getirdiği şehir dışı katılımcılarından, konaklama ve taşıma sözleşmelerinin kurulması için gereken bilgileri talep etmez. Ancak, katılımcının iletişim bilgisi, HEVİ LGBTİ+’nin düzenlemiş olduğu toplu hizmet alım ihalesini kazanan şirkete iletilir ve katılımcı ile üçüncü şirket arasındaki temas sırasında alınan bilgiler HEVİ LGBTİ+ tarafından işlenmez. HEVİ LGBTİ+, hizmet sunucu şirketin KVKK hükümlerine uygun hareket etmesini ihale sözleşmesine eklemiştir.

Fotoğraflar

HEVİ LGBTİ+, derneğin gerçekleştirmiş olduğu etkinliklere ilişkin kişilerden sözlü onay alınmaksızın kim olduklarının anlaşılmasına yol açacak şekilde fotoğraf çekmez ve toplu fotoğraf çekimlerinde gerekli açıklamayı yapar. Web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında paylaşacağı fotoğraflarda bu kurala riayet eder. Yüzün görünmediği fotoğrafların çekimi için ise bu kural uygulanmaz.

HEVİ LGBTİ+ Derneği’ne Hizmet Satanların Sözleşme Verileri

Hukuki düzenlemeler daha uzun bir süre saklamayı gerektirmiyorsa on yıl.

Diğer Sözleşmeler

Hukuki düzenlemeler daha uzun bir süre saklamayı gerektirmiyorsa on yıl.

Online Danışmanlık Sırasında Edinilen Veri

HEVİ LGBTİ+ web yoluyla verdiği danışmanlıkta kişilerin özel nitelikteki kişisel bilgisini veya kimlik bilgilerini talep etmemektedir. Bununla birlikte danışanın verdiği kişisel bilginin kapsamına bakılmaksızın son yazışmayı takip eden senenin ilk ayında mail içeriği silinecektir.


 • Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

 

Kişisel verilerin korunması Dernek için önemli bir konudur. Dernek, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır. Dernek, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Derneğin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, dernek bu durumu

derhâl sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.


 • Kişisel Veri Sahibinin KVKK Madde 11’de Sayılan Hakları

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Metin’de aşağıda düzenlenen yöntemlerle derneğe iletmeniz durumunda dernek, talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca bir ücret öngörülmesi hâlinde, dernek tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 

▪ Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

▪ Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

▪ Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

▪ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

▪ Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

▪ KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

▪ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

▪ Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Ayrıca eksik veya yanlış işlenen kişisel verileriniz söz konusu ise veya işlenen kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verilerinizi değiştirmek ve güncellemek için derneğe yazılı başvuruda bulunabilirsiniz.

 

KVKK madde 13/1 gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle derneğe iletebilirsiniz. Bu çerçevede derneğe KVKK madde 11 kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK madde 11’de belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi EK-1’de yer alan Başvuru Formu’nu doldurarak; formun imzalı bir nüshasını kimliğinizi tespit edici belgeler ile derneğe gelerek bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK ’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu hevilgbt@gmail.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.


 • Değişiklikler

 

Dernek, işbu Metin’de her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ’nin https://hevilgbti.org/ websitesine konulmasıyla birlikte derhâl geçerlilik kazanır. İşbu Metin’deki değişikliklerden haberdar olmanız için, size gerekli bilgilendirme yapılacaktır.


 • Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

 

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İşbu Metin’in uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 • Hak, Eşitlik, Varoluş İçın Lezbiyen Gey, Biseksüel, Transseksüel, İnterseksüel Derneği (HEVİ LGBTİ+)’nin programları, projeleri ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin kanun metni hakkında bilgilendirildiğimi ve bilgilerimin işlenmesine tereddüt etmeksizin açık rızam ile izin verdiğimi beyan ederim.