Değerlerimiz

Değerler:
1. Hevi LGBTİ+ Derneği bir LGBTİ+ örgütüdür ve hegamonik heteronormativite ve patriyarkayla ilişkili diğer tüm grup ve kişilere kapalıdır.
2. Hevi LGBTİ+ Derneği dünyadaki LGBTİ+’lar için ve durduğu Ortadoğu özelinde güvenli bir alandır.
3. Hevi LGBTİ+ Derneği’nde hiç kimsenin cinsiyet kimliği, cinsel yönelimi, cinsel edimi, cinsiyeti/cinsiyetsizliği sorgulanamaz; bu konularda beyanda bulunmaya hiç kimse zorlanamaz.
4. Hevi LGBTİ+ Derneği’nde herkes dil, şive, telaffuz biçimi, ırk, renk, cinsiyet, cinsiyetsizlik, düşün yapı, inanç, din, mezhep, yaş, sosyal statü açısından farklıdır ancak herkes haklar bakımından eşittir.
5. Hevi LGBTİ+ Derneği partiler üstü bir kurumdur.
6. Hevi LGBTİ+ Derneği çok dilli politikalar üretir.
7. Hevi LGBTİ+ Derneği her türlü ayrımcılığa ve türcülüğe karşıdır.
8. Hevi LGBTİ+ Derneği antimilitaristtir.
9. Hevi LGBTİ+ Derneği her alanda (fiziksel, duygusal, söylemsel vd.) şiddetsizliği savunur.
10. Hevi LGBTİ+ Derneği ürettiği politiklarda ekolojik meseleleri gözetir.
11. Hevi LGBTİ+ Derneği her türlü fiziki koordinatlar ve iletişim becerileri üzerinden küçük düşürücü, rencide edici eylem ve söylemlere kapalıdır.
12. Hevi LGBTİ+ Derneği bireye özel yasal sorumluluk çıkartacak kararlar dışında; tüm kararlarını çoğulcu ve ikna yöntemiyle alır.
13. Hevi LGBTİ+ Derneği şefaflık ve hesap verebilirlik ilkesini benimser.
14. Hevi LGBTİ+ Derneği çalışmalarını salt bireysel çıkarlara kapalıdır.
15. Hevi LGBTİ+ Derneği işlevsellik açısından yol verme yöntemi kullanılır.
16. Hevi LGBTİ+ Derneği’nin bu normlar kritiğe açık tutulur.