Dernek Tüzüğü

Derneğin Adı ve Merkezi:

Madde 1- Derneğin adı “Hak, Eşitlik, Varoluş İçin Lezbiyen Gey, Biseksüel, Transseksüel, İnterseksüel Derneği”dir. Derneğin kısa adı “HeviLgbti”dir. Hevi Lgbti Derneği’nin merkezi İstanbul’dadır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

 

Derneğin Amacı:

Madde 2-

Hevi Lgbti Derneği, toplumun her alanında yaşanan cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli şiddet, baskı, sosyal dışlanma ve ayrımcılık durumları ile ilgili veri oluşturmayı ve bütün ayrımcılık biçimlerinin ortadan kalkmasına yönelik çalışmalar yürütür. Aynı zamanda genelde  Lgbti politikası, özelde; Kürtlerin Yoğun olduğu coğrafi bölgeden göç eden Kürt lgbti’ler, savaş mağduru mülteci lgbti’ler, Hapishanelerde hak ihallaine maruz kalan lgbti’ler dezavatajlı gruba giren zihinsel ve fiziksel engelli olarak tanımlanan  toplumda cinsel yönelim ve kimliğinden ayrımcılığa maruz kalan lgbti bireyler, Askerde  Cinsel kimliği ve cinsel yöneliminden kaynaklı ayrımcılığa maruz kalan ve askerliğe elverişsizdir raporu alma sürecinde aşağılamaya maruz kalan lgbti bireyler alanında çalışmalar yürütür.

 

LGBTİ bireylere karşı yüksek oranlarda irrasyonel nefret, korku, hoşnutsuzluk, ayrımcılık, nefret suçları ve nefret cinayetleri işlenmektedir Bu sebepten dolayı Hevi lgbti derneği Namus adı altında işlenen LGBTİ ve kadın cinayetlerinin son bulması için kaybettiğimiz arkadaşlarımıza yenilerinin eklenmemesi için mücadele eder.

 

Hevi Lgbti aynı zamanda Suçu her ne olursa olsun Cinsel kimlik ya da Cinsel yöneliminden dolayı yargılama ve tutukluluk süreleri boyunca yaşanan ayrımcılık ve ya hakları gasp edilen Lgbti tutuklular özelinde yaşanılan  hukuksuzluk ve ayrımcılığın önüne geçmek  amacı ile çalışmalarda bulunur

Heteroseksizm ve patriarkal düzenin karşısında herkesin eşit yurttaşlık hakkına sahip olduğu bir dünyayı amaçlar.

 

Hevi LGBTİ Derneği, savunmasız ve dezavantajlı toplumsal gruplar içerisinde yer alan seks işçilerinin cinsel sağlık ve insan hakları noktasındaki sorunlarını gündeme taşır. Bu sorunlara karşı çözüm önerileri geliştirmek ve yetkililer nezdinde toplumsal cinsiyet eşitliği, adalete erişim, sosyal politikaların geliştirilmesi, kamu sağlığı ve benzeri diğer konularda savunuculuk çalışmaları yapmak niyetiyle projeler geliştirmeyi amaçlar.

Derneğin Faaliyet Alanı:

Madde 3-Hevi lgbti derneği adalet ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda inanç, dil, etnik köken, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, bedensel özellikler, yaşam tarzı ya da herhangi bir sosyal statü temelli ayrımcılığa ve sosyal dışlanmaya, yoksulluğa ve emek sömürüsüne karşı hak temelli sosyal politika anlayışını geliştirir ve uygular.

 

Hevi lgbti Derneği; toplumsal cinsiyet bağlamındaki her türlü kimliğe sahip bireylerin ya da bu alanda kendisini herhangi bir kimlik altında tanımlamadan baskı şiddet ve ayrımcılığa maruz kalan bireylerin haklarını da aynı şekilde savunur.

 

Dernek amaçları doğrultusunda ekonomik ve sosyal haklar alanında ve cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği dolayısıyla ayrımcılığa uğrayan bireylerin haklarını gözetir ve geliştirir. Bu bağlamda sağlıkta, eğitimde, barınmada, ulaşımda, çalışma hayatında, istihdamda ve kültürel alanda ulusal ve uluslar arası sözleşmeler ve sosyal devlet ilkeleri üzerinden çalışmalar yürütür.

 

İnsan ihtiyaçları üzerinden yoksulluğu ve buna bağlı dışlanmayı bir bütün olarak kavrar, bunu aşmak için projeler geliştirir. Devletlerin ve uluslararası kuruluşların insanlara karşı sorumluğunu hatırlatmak için lobi faaliyetlerini ve raporlama çalışmalarını yerel ve uluslararası düzeyde sürdürür.

 

Derneğin Temel Değerleri:

Madde 4- Hevi lgbti derneği uluslararası insan hakları standart ve normlarını temel alır ve bu standart ve normları yeni gelişen hak kategorileri ve güncel yorumlarla beraber değerlendirir. İnsan haklarının bütüncüllüğünü savunur ve haklar arasında hiyerarşiye karşıdır. Hevi lgbti Derneği tüm insan haklarının evrenselliği ve bölünemezliği ilkesine inanır.

 

Dernek bütün çalışmalarında şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine bağlı kalarak çalışır.

Dernek, bütün çalışma alanlarında ve özelde kar amaçlı kurumlarla olan ilişkilerinde her zaman emekten yanadır.

 

Derneğin Çalışma Biçimleri:

Madde 5- Dernek amacı doğrultusunda her türlü yasal vasıtayı kullanır.

 

Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapar. Bu araştırmaların sonuçları her türlü yayın aracı yoluyla yayınlanır ve insan hakları ihlallerine son vermek üzere kamuoyu oluşturma faaliyetlerinde bulunur.

 

Bağımsız olarak ya da ilgili kuruluşlarla kurs, seminer, konferans, sempozyum, sergi, festival, temsil, gösterim, toplantı, atölye çalışması, çalıştay, kongre ve panel gibi eğitim ve kültür çalışmaları düzenler.

 

Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin eder, dokümantasyon merkezi oluşturur, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap, broşür, internet sitesi, bülten, sosyal ağ sayfaları, vcd, dvd gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarır.

 

Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için üyeleri veya uzman kişiler aracılığıyla araştırma, inceleme, geliştirme, çalışma ve etütler yapar, öneri ve dilekleri belirler ve bunları her türlü yayın araçları ile yaygınlaştırır.

 

Amaç ve çalışma konuları ile ilgili olan hukuki süreçleri ve dava konularını izler, duruşma ve görüşmelere gözlemci temsilci yollar,

Amacın gerçekleştirilmesi için her türlü işitsel, görsel ya da basılı malzemeyi oluşturur ve yaygınlaştırır.

 

Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlar, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder,

Yasal düzenlemelere uygun olarak yardım toplama faaliyetlerinde bulunur ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul eder.

 

Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek üzere iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurar ve işletir.

 

Üyeleri arasında ilişkilerin geliştirilmesi veya derneğe gelir sağlamak amacıyla her türlü yasal yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi, kermes, fuar standı, eğlenceli etkinlikler, yarışmalar, piknik, kokteyller, davetler vb. düzenler.

 

Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alır, satar, kiralar, kiraya verir ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis eder, bu taşınmazlar üzerinde her türlü inşaat ve restorasyon faaliyetlerini yapar.

 

Amacını gerçekleştirmek için üyeleri arasından veya uzmanlarla yasalara uygun olarak çalışmak kaydıyla her türlü komisyon, çalışma grubu vb. grubu kurar.

 

Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf ve derneklerin izinle kurabileceği her türlü tesisleri kurar.

 

Uluslararası faaliyette bulunur, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olur ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapar veya yardımlaşır.

 

Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür.

 

Tüm hükümetlerin hukukun üstünlüğüne bağlı kalması ve insan hakları standart ve normlarını onaylaması ve yürürlüğe koyması için her türlü araçla çağrıda bulunur.

 

Diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar, koalisyonlar, koordinasyonlar ve diğer her türlü yasal ortaklıkları oluşturur.

 

Dernek amacını gerçekleştirmek için yasal her türlü çalışma ve faaliyetlerde bulunur.

 

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri:

Madde 6- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

 

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Dernek Yönetim Kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

 

Derneğin asıl üyeleri, Derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

 

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

 

Hiç kimse Derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz, her üye yazılı dilekçe ile istifa hakkına sahiptir.

 

Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

 

Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma:

Madde 7- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, Dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller şunlardır:

a-Dernek tüzüğüne ve değerlerine aykırı davranışlarda bulunmak,
b-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını yeni kaydedilen üyelerde üç ay içinde, ilk yıl aidatını ödeyen üyelerde 2 yıl içinde ödememek,
c-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
d-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
e- Özel ve sosyal yaşamında şiddet kullanmak ya da şiddeti savunmak,
f- Dernekten yetki almaksızın derneği yükümlülük altına sokmak.


Yukarıda sayılan durumlardan birinin gerçekleştiği iddiası halinde Yönetim Kurulu çıkarma işlemini karara bağlar. İlgili üye kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu karara itiraz edebilir.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 

Tutulması Mecburi Defterler:

Madde 8- Dernek, işletme veya bilanço esasına göre gerekli tüm defterleri tutar.

 

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri:

Madde 9- Dernek gelirleri “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

 

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir.

 

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

 

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

 

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

 

Dernek Gelirleri ve Gelir Kaynakları:

Madde 10- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 10 TL, aylık olarak da 10 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,
2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,
2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
7-Mevduat faizi, repo, bono ve diğer mevduat gelirleri
8-Diğer gelirler.

 

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi:

Madde 11- Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

Derneğin Organları:

Madde 12- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel Kurul,
2-Yönetim Kurulu,
3-Denetleme Kurulu,

 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:

Madde 13- Genel Kurulun görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir:

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1-Dernek organlarının seçilmesi,
2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
6-Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
12-Derneğin vakıf kurması,
13-Derneğin fesih edilmesi,
14-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
15-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
18-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi, Genel Kurul, Derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

 

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı:

Madde 14- Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

 

Genel Kurul;
1-Bu tüzükte belirtilen sürede olağan,
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

 

Olağan Genel Kurul, 2 yılda bir, Yönetim Kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

 

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Olağan Genel Kurul Mart ayında yapılır.

 

Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Toplantıya Çağrı Usulü:

Madde 15- Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

 

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

 

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Toplantı, oy kullanma, karar alma usul ve şekilleri, toplantısız ve çağrısız alınan kararlar

Madde 16

 

A) Toplantı Usulü:
Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

 

Belirtilen listeyi imzalamayanlar ile Genel Kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde Genel Kurul toplantısını izleyebilirler.

 

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

 

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

 

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırlanmış listedeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

 

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

 

Genel Kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

 

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

B) Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri:
Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, dernek organlarının seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, divan başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

 

Açık oylamada, divan başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

 

Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 

Tüzük değişikliğinde açık oylama yöntemi kullanılır.

 

C)Toplantısız  veya  Çağrısız  Alınan  Kararlar:
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.

 

Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

Yönetim Kurulunun Oluşturulması, Görev ve Yetkileri:

Madde 17

 

A) Yönetim Kurulunun Oluşturulması:

Yönetim Kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir.

 

Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

 

Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Ancak en geç ayda bir mutad olarak toplanması ve görevlerine ilişkin kararları alması ve işlemleri yürütmesi şarttır. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu, üyelerden üçünün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır.

 

Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Yönetim Kurulu mutad toplantılarına haklı bir mazereti olmaksızın üst üste iki kez katılmayanların Yönetim Kurulu üyelikleri düşebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinden düşen veya istifa edenlerin yerine yedeklerinin Genel Kurul’da aldığı oy sırasına göre sırasıyla üç gün içinde çağırılması zorunludur. Yönetim Kurulu üyeliklerinin düşürülmesi oy çokluğuyla yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır.

 

Yönetim Kurulu kararlarının alınabilmesi çoğunluk esasına tabidir. Bunun için Yönetim Kurulu üyelerinin en az üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile bir araya gelmesi ve toplantıda görüşülen konunun katılanların çoğunluk oyu ile sonuca bağlanması zorunludur.

 

B) Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
a-Dernek defter ve kayıtlarını usulüne uygun olarak tutmak,
b-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
c-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
d-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak,
e-Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
f-Genel Kurulda alınan kararları uygulamak,
g-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında Genel Kurula sunmak,
h-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
i-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
j-Ücretli eleman istihdam etmek, işine son vermek ve bu personeli denetlemek,
k-Üyeler için gerekli bilgi ve dokümanları toplamak,
l- Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılmasına karar vermek,
m-Tüzükteki amaç ve hizmet konularına uygun faaliyet göstermek,
n-Derneğin tüm çalışmalarını koordine etmek,
o-Bir sonraki dönem için işleyiş planlarını yapmak,
p-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
r-Genel Kurul’u olağan ya da olağanüstü toplantıya çağırmak,
s-Derneği ulusal ve uluslararası toplantılarda temsil edecek kişileri belirlemek,
t-Mevzuatın kendisine verdiği ve Genel Kurul kararı gerektirmeyen diğer konular hakkında karar almak,

 

Denetleme Kurulunun Oluşturulması, Görev ve Yetkileri:

Madde 18
A) Denetleme Kurulunun Oluşturulması
Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

  1. B) Görev ve Yetkileri
    Denetleme Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.
    Denetleme Kurulu; gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.

 

Derneğin İç Denetimi ve Şeffaflık:

Madde 19- Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

Üyelere ve kamuoyuna yönelik en geniş mali şeffaflık amaçlanır. Yönetim Kurulu Genel Kurula uygulamaya konulmuş şeffaflık önlemleri hakkında bilgilendirmede bulunmakla yükümlüdür.

 

Derneğin Borçlanma Usulleri:

Madde 20- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu:

Madde 21- Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

 

Şubelerin Görev ve Yetkileri:

Madde 22- Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

 

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler:

Madde 23- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.
Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur.

 

Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.
Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.

 

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği:

Madde 24- Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce tamamlamak zorundadırlar.

 

Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir, Ocak ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

 

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

 

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik delegelerle temsil edilir, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

 

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

 

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

 

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği:

Madde 25- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

 

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

Temsilcilik Açma:

Madde 26- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

 

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli:

Madde 27- Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

 

Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

 

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurulda belirlenen yere devredilir. Genel Kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

 

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

 

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

 

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

Fesih halinde mal varlığı yönetim kurulu kararı ile insan hakları alanında faaliyet gösteren bir dernek veya vakfa devrolunur.

 

Hüküm Eksikliği:

Madde 28- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

 

Mülteci LGBTİ+lar ve bu alanda çalışmalar yürüten aktivistler tarafından oluşturulan bildiri Mülteci LGBTİ+ların taleplerinden oluşmaktadır.