Hak Eşitlik Varoluş İçin Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transeksüel İnterseksüel Derneği (HEVİ LGBTİ) Derneği Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaya tarafından Dernek Üyeleri’ne yapılan Olağan Genel Kurul Daveti şöyle;

GENEL KURUL DUYURU VE DAVETİ

Derneğimizin 2020 Yılı mart ayında yapılması gereken olağan genel kurulu Covid-19 tedbirleri dolayısıyla ertelenmişti. Haberimizin linki:  https://hevilgbti.org/4-olagan-genel-kurulumuza-dair-duyurumuzdur/ .

Ertelenen 4. Olağan Genel Kurul Toplantımız 20 Mart 2021 Cumartesi günü saat 13.00’da Halide Edip Adıvar, Darülaceze Cd. 9/1-1, 34382 Şişli/İstanbul adresli ŞİŞLİ BELEDİYESİ NÂZIM HİKMET KÜLTÜR VE SANAT EVİ ABİDİN DİNO salonunda yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde çoğunluk aranmaksızın 27 Mart 2021 Cumartesi günü saat 13.00’da aynı gündemle aynı adreste yapılacaktır.

GENEL KURUL GÜNDEMİ

  • Geçen dönemin çalışma programının ve Derneğin genel bütçesini Genel Kurula sunumu
  • Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçimi
  • Tüzük değişikliği

Tüm üyelerimize ve kamuoyuna

Duyurulur

HEVİ LGBTİ+ Derneği Yönetim Kurulu adına;

Yönetim Kurulu Başkanı: Ahmet Kaya

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı:

Madde 14- Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel Kurul;


1-Bu tüzükte belirtilen sürede olağan,
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan Genel Kurul, 2 yılda bir, Yönetim Kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Olağan Genel Kurul Mart ayında yapılır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Toplantıya Çağrı Usulü:

Madde 15- Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı, oy kullanma, karar alma usul ve şekilleri, toplantısız ve çağrısız alınan kararlar

Madde 16

A) Toplantı Usulü:
Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Belirtilen listeyi imzalamayanlar ile Genel Kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde Genel Kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırlanmış listedeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel Kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

B) Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri:
Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, dernek organlarının seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, divan başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, divan başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Tüzük değişikliğinde açık oylama yöntemi kullanılır.

C)Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar:
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.

Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Yönetim Kurulunun Oluşturulması, Görev ve Yetkileri:

Madde 17

A) Yönetim Kurulunun Oluşturulması:

Yönetim Kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir.

Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Ancak en geç ayda bir mutad olarak toplanması ve görevlerine ilişkin kararları alması ve işlemleri yürütmesi şarttır. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu, üyelerden üçünün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır.

Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulu mutad toplantılarına haklı bir mazereti olmaksızın üst üste iki kez katılmayanların Yönetim Kurulu üyelikleri düşebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinden düşen veya istifa edenlerin yerine yedeklerinin Genel Kurul’da aldığı oy sırasına göre sırasıyla üç gün içinde çağırılması zorunludur. Yönetim Kurulu üyeliklerinin düşürülmesi oy çokluğuyla yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır.

Yönetim Kurulu kararlarının alınabilmesi çoğunluk esasına tabidir. Bunun için Yönetim Kurulu üyelerinin en az üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile bir araya gelmesi ve toplantıda görüşülen konunun katılanların çoğunluk oyu ile sonuca bağlanması zorunludur.

B) Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
a-Dernek defter ve kayıtlarını usulüne uygun olarak tutmak,
b-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
c-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
d-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak,
e-Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
f-Genel Kurulda alınan kararları uygulamak,
g-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında Genel Kurula sunmak,
h-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
i-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
j-Ücretli eleman istihdam etmek, işine son vermek ve bu personeli denetlemek,
k-Üyeler için gerekli bilgi ve dokümanları toplamak,
l- Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılmasına karar vermek,
m-Tüzükteki amaç ve hizmet konularına uygun faaliyet göstermek,
n-Derneğin tüm çalışmalarını koordine etmek,
o-Bir sonraki dönem için işleyiş planlarını yapmak,
p-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
r-Genel Kurul’u olağan ya da olağanüstü toplantıya çağırmak,
s-Derneği ulusal ve uluslararası toplantılarda temsil edecek kişileri belirlemek,
t-Mevzuatın kendisine verdiği ve Genel Kurul kararı gerektirmeyen diğer konular hakkında karar almak,

Denetleme Kurulunun Oluşturulması, Görev ve Yetkileri:

Madde 18
A) Denetleme Kurulunun Oluşturulması
Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

B) Görev ve Yetkileri
Denetleme Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.
Denetleme Kurulu; gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.
Derneğin İç Denetimi ve Şeffaflık:

Madde 19- Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Üyelere ve kamuoyuna yönelik en geniş mali şeffaflık amaçlanır. Yönetim Kurulu Genel Kurula uygulamaya konulmuş şeffaflık önlemleri hakkında bilgilendirmede bulunmakla yükümlüdür.

Derneğin Borçlanma Usulleri:

Madde 20- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı

konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

No comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir